การต่อภาษีรถยนต์ ต่อทะเบียนรถยนต์

การต่อภาษีรถยนต์

ต่อภาษีล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดเสียภาษีได้ไม่เกิน 90 วัน

ประเภทรถที่รับเสียภาษี

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) เช่น รถเก๋ง,  รถกระบะ 4 ประตู หรือใส่หลังคาเรียบ เป็นต้น
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน  (รย.2)    เช่น  รถตู้,  รถกระบะ 4 ประตู (ที่ใส่หลังคาสูง)  เป็นต้น
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  (รย.3)   เช่น  รถกระบะ 2 ประตู, รถกระบะแค็บ, รถกระบะตู้บรรทุก เป็นต้น
รถจักรยานยนต์  (รย.12)   เช่น  รถมอเตอร์ไซค์  เป็นต้น

หลักฐานที่ใช้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (เล่มทะเบียนรถ) หรือ สำเนาทะเบียนรถ
2. พ.ร.บ. รถ ที่ยังไม่สิ้นอายุ
3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์ ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป                    หรือรถจักรยานยนต์ ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป)

สำหรับกรณี ที่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม

– รถติดตั้งก๊าซ LPG หากติดตั้งมานานเกินกว่า 5 ปี ต้องใช้ใบรับรองการตรวจและทดสอบ มาด้วย     – รถติดตั้งก๊าซ NGV/CNG ต้องมีใบรับรองวิศวกรประกอบการต่อภาษีด้วย (ต้องใช้ทุกปี)              (ยกเว้นรถที่ติดตั้งก๊าซ NGV/CNG มาจากโรงงานรถ ไม่ต้องใช้ใบรับรองวิศวกร ในช่วง 3 ปี แรก)
– รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันเกิน 3 ปี (รถทะเบียนระงับ) ให้นำแผ่นป้ายทะเบียน (ป้ายเหล็ก) และเล่มทะเบียนมาคืน พร้อมทั้งเสียภาษีย้อนหลังและค่าปรับล่าช้า และนำรถมาตรวจสภาพตอนจดทะเบียนใหม่ที่กรมการขนส่งทางบก

สิ่งที่ควรทราบ

1. ถ้าไม่ได้เสียภาษีรถ (ภาษีขาด) หรือเสียภาษีรถช้ากว่าวันที่กำหนด จะต้องชำระเงินนอกเหนือจากภาษีเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือน (ค่าปรับล่าช้า) แต่ถ้าหากค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันเกิน 3 ปี   รถคันดังกล่าวจะถูกระงับทะเบียน

2. รถที่จดทะเบียนแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้ก็ต้องเสียภาษีประจำปี เว้นแต่เจ้าของรถจะแจ้งการไม่ใช้รถต่อนายทะเบียนก่อนถึงกำหนดเสียภาษี ประจำปีครั้งต่อไป

3. การดำเนินการทางทะเบียนรถดังต่อไปนี้ เจ้าของรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในเวลาตามที่กฏหมายกำหนด มิฉะนั้นจะมีโทษปรับตามกฏหมาย

  • การเปลี่ยนสีรถ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง
  • การย้ายรถ ต้องแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันแจ้งย้ายออก
  • การโอนรถ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน
  • การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง (ติดตั้งก๊าซ LPG หรือ NGV) ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ติดตั้ง (ในใบรับรองวิศวกร)

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร